Qüestió d’espai?

La ministra de la Vivenda diu que els joves poden tenir prou per viure amb un apartament de 30 metres quadrats. Es pot viure en un espai tant reduït? En tot cas es pot dormir i poca cosa més. Ara bé, tot és qüestió d’espai. L’espai el podem concebre des de diferents perspectives:

Des d’una perspectiva científica, Einstein ja ens va dir que el temps i l’espai són relatius, contraposant-se a la idea de Newton d’un espai absolut. Pel relativisme proposat per Einstein la concepció de l’espai i el temps depenen del lloc on se situa l’observador. També, ho deuen entendre així els del ministeri de la Vivenda, perquè en cas contrari, és incomprensible que mantinguin el supòsit que es pot viure en 30 metres quadrats.

Des d’una perspectiva filosòfica, l’espai segons I. Kant és una intuïció pura a priori de la sensibilitat, en el benentès que es tracta de quelcom que pertany a la sensibilitat externa del subjecte, és una condició subjectiva del nostre psiquisme. L’espai no representa cap propietat de les coses. Com ens diu a la Crítica a la Raó pura:

1.- L’espai no és un concepte empíric extret de les experiències externes (B 38)

2.- L’espai és una necessària representació "a priori", que serveix de base a totes les representacions externes (A 24, B 39)

3.- L’espai no és un concepte discursiu o un concepte relacional, sinó una intuïció pura (A 25, B 39)

4.- L’espai es presenta com una magnitud donada i infinita … L’originaria representació de l’espai és, doncs, una intuïció a priori, no un concepte.(B 40)

Valguin aquestes perspectives per a la reflexió sobre l’espai que proposa el ministeri. Tanmateix, em sembla que no n’hi ha prou amb un espai de 30 metres quadrats per viure còmodament.

[@more@]2 comments ↓

#   Agustí on 04.17.05 at 16:16     

La ministra ha tingut un gran error, i és dir que la dignitat d’una vivenda no es medeix pels metres quadrats. Però és clar que ara (com sempre)no s’atrevirà ningú a dir quans metres quadrats de dignitat tenen les cases dels ministres de mitjana.

#   heràclit on 04.18.05 at 15:35     

2.- L’espai és una necessària representació “a priori”, que serveix de base a totes les representacions externes (A 24, B 39)

Amb pisos així tindrem poquetes representacions externes!