El món és incert

Després dels darrers esdeveniments del sud-est Asiàtic, penso que molt pocs estaran en contra la idea que el món és realment incert. Des que naixem, vivim en la incertesa. I no només nosaltres tenim una existència incerta, sinó tot el que ens envolta. El propi naixement de l’Univers s’ha definit com una singularitat, un fet extraordinari i amb molta probabilitat irrepetible, o no? Aquí rau la incertesa de tot plegat, el que és improbable que torni a passar, pot passar. No podem predir que succeirà en el futur, perquè no coneixerem mai quines són les lleis de la natura, si és que existeixen.  Pierre-Simon Laplace s’equivocava,  perquè creia en el determinisme, segons el qual el món està governat per lleis matemàtiques immutables. Segons aquesta hipòtesi, si un ésser conegués la posició de totes las partícules de l’Univers, i les forces que les mouen, podria conèixer tant el passat, com el futur.

 “Un intel·lecte que en un instant determinat conegués totes les forces que actuen en la natura i la posició de totes les coses de què es compon el món –suposant que tal intel·lecte fos prou potent com per a sotmetre totes aquestes dades a l’anàlisi- comprendria en la mateixa fórmula els moviments dels cossos més grans de l’Univers i els dels àtoms més petits; per a ell res no seria incert, i en el futur, de la mateixa manera que el passat, seria present als seus ulls.” LAPLACE, Exposició del sistema del món.

Ara sabem, gràcies als estudis de la mecànica quàntica, que potser mai arribarem a saber com funciona el món, ni els elements que el constitueixen. El principi d’indeterminació de Heisenberg demostra que no és possible determinar alhora la posició i la velocitat d’una partícula atòmica amb un grau de precisió arbitràriament fixat. Pot assenyalar-se molt precisament la posició, però aleshores la influència de l’instrument d’observació impossibilita fins a un cert grau el coneixement de la velocitat; i inversament, s’esvaneix el coneixement de la posició en mesurar d’una forma precisa la velocitat.

Un Acudit:

¿Saps per què els físics quàntics no fan l’amor?   Perquè si troben la posició, no troben el moment,   i si troben el moment, no troben la posició

[@more@]